Vedtægter

 • 1 – Hjemsted

Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

 • 2 – Vision, mission og værdigrundlag

Vision: FIC har en social vision om at styrke menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder og muligheder, lighed, solidaritet og integration på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Mission: FIC fremmer menneskers muligheder for i fællesskab med andre at gennemføre projekter, der forbedrer deres vilkår og muligheder i Danmark, i Europa og internationalt ved at fremme den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter og ved samarbejde med alle, der kan fremme visionen i det enkelte projekt og/eller generelt.

Værdigrundlag: FIC’s værdigrundlæg er FN’s og den europæiske menneskeretskonvention, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s børnekonvention og EU’s Charter for grundlæggende rettigheder.

 • 3 – Navn

Organisationens navn er FIC / Fagligt Internationalt Center / Forum for International Cooperation

 • 4 – Medlemmer

  Enhver, der ønsker at fremme foreningens vision og arbejde på grundlag af § 2 kan optages i foreningen.

Ved indmeldelse betales et indskud på et beløb, svarende til et års kontingent.

4.1.  Årskontingentet opkræves i januar måned for det pågældende år. Ved indmeldelse i løbet af året betales årskontingent.

4.2.  Kontingentet er det, som generalforsamlingen til enhver tid fastsætter. Intet medlem må stå i restance over et år. Overholdes den nævnte termin ikke, medfører det sletning. For at kunne deltage i og have stemmeret på generalforsamlingen, skal kontingentet for året samt evt. restance være betalt.

4.3.  Organisationsmedlemmer udpeger selv en kontaktperson til FIC.

4.4.  Et medlem, der gennem sine handlinger skader FIC’s interesser og formål, kan ekskluderes efter beslutning i bestyrelsen.

 • 5 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i første halvår af kalenderåret. Indkaldelsen sker skriftligt med fire ugers varsel og skal indeholde oplysning om tid, sted og dagsorden for mødet.

Alle enkeltmedlemmer har 1 stemme på generalforsamlingen. Arbejdspladsklubber/landsklubber har ret til 3 repræsentanter med stemmeret – organisationer har ret til op til 6 repræsentanter med stemmeret. Stemmeretten er knyttet til fysisk tilstedeværelse på generalforsamlingen

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Indkaldelse sker skriftligt med min. 1 uges varsel.

For at have stemmeret på general­forsam­lingen skal man have været medlem i mindst 3 måneder.

Dersom 25 % af medlemmerne fremsender skriftligt forslag til bestyrelsen om indvarsling af ekstraordinær generalforsamling, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes. Der er fremmødepligt for forslagsstillerne, for at generalforsamling er beslutningsdygtig.

De 25 % opgøres efter ovennævnte principper om, at enkeltmedlemmer tæller for 1 stemme, arbejdsplads- og landsklubber hver for 3 og organisationer for 6 stemmer og kollektive organi­sa­tionsmedlemmer for 10.

Dagsordenen i den årlige ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 • Velkomst v/formanden
 • Valg af dirigent
 • Beretning v/formanden
 • Regnskab
 • Forslag
 1. Valg

6.1.  Valg af formand (ulige år)

6.2.  Valg af næstformand (lige år)

6.3.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.4.  Valg af suppleanter

6.5.  Valg af regionsansvarlige

 • Valg af revisor
 • Eventuelt
 • 6 – Bestyrelsen

Det tilstræbes, at der sikres en sammensætning af bestyrelsen, så de forskellige regioner i landet er repræsenteret. Der tilstræbes en ligelig kønsmæssig repræsentation.

Forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Ansatte i FIC kan ikke vælges til bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, således at 4 medlemmer vælges i de ulige år, og de 5 medlemmer vælges i de lige år.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med tale- men uden stemmeret. Hvis en regionsformand ikke er medlem af bestyrelsen, har vedkommende ret til at deltage i bestyrelsesmøderne på lige fod med suppleanterne.

På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen, således at 1 suppleant vælges i de ulige år, og 1 suppleant vælges i de lige år.

Såfremt formændene for FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk og FIC Globale Seniorer ikke i forvejen er valgt til FIC’s bestyrelse tilforordnes de bestyrelsen uden stemmeret.

Medlemskab af bestyrelsen er ulønnet.

Generalforsamlingen vælger en formand i ulige år, og vælger en næstformand i lige år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Herudover kan bestyrelsen beslutte at tilforordne relevante personer eller repræsentanter.

Direktør, administrationschef og tillids­repræ­sentanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes drøftet.

Formand og direktør aftaler i fællesskab dagsorden og indkalder til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der tages referat af bestyrelses­møderne, som udsendes til bestyrelsen umid­delbart efter mødet. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

 • 7 – Ledelse og drift

Bestyrelsen har ansvar for foreningens overordnede ledelse og drift.

Bestyrelsen ansætter direktør og administrationschef, som i fællesskab udgør daglig ledelse af FIC’s sekretariat og organisation.

Bestyrelsen godkender arbejdsplan, vedtager budget, godkender regnskab og ansætter og afskediger det nødvendige personale på baggrund af indstilling fra daglig ledelse.

Den/de ansvarlige og ansatte i foreningens skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Bestyrelsen kan som led i udviklingen af organisationen og projektaktiviteter etablere organisatoriske enheder i landets 5 regioner og/eller lokalt, nedsætte udvalg og projektgrupper mv. samt etablere repræsentation og kontorer indenfor organisationens og projekternes økonomiske og øvrige muligheder for at opfylde organisationsformål og arbejdsopgaver.

FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk er ansvarlig for ungdomsarbejdet i FIC.

FIC Globale Seniorer er ansvarlige for aktiviteter for og med seniorer.

 

Det vedtægtsmæssige grundlag for ungdoms- og seniorarbejdet er tilknyttet som bilag til disse hovedvedtægter for FIC.

Den daglige drift varetages af foreningens sekretariat. Sekretariatets opgaver fremgår af forretningsordenen. Forretningsordenen udarbejdes og godkendes af bestyrelsen.

 • 8 – Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens regler et årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance, noter og årsberetning.

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

Et eventuelt overskud skal anvendes til fremme af foreningens formål.

 

 • 9 – Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer af foreningens vedtægter kan kun stilles ved den ordinære generalforsamling. Til ændring af gældende vedtægter kræves, at mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte stemmer for.

For bestyrelsesbeslutning om indstilling af foreningens virksomhed gælder de afstemningsregler, der er anført i § 9.

 • 10 – Nedlæggelse af foreningen

Ved nedlæggelse af foreningen skal evt. overskydende midler besluttes anvendt til fremme af foreningens formål, jf. § 2.

En beslutning om nedlæggelse af foreningen forudsætter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 måneds mellemrum. Ved 1. generalforsamling kræver en beslutning om nedlæggelse 2/3 flertal af de stemmeberettigede tilstedeværende. På den 2. generalforsamling afgøres ved almindelig flertalsafstemning.

Således vedtaget på det stiftende møde den 14. marts 1995 og efterfølgende ændret på genera­lforsam­lingen den 27. april 1999, den 24. juni 2004, den 2. maj 2006 samt den 23. april 2007.05.02

 

 

 

Tillæg til hovedvedtægterne for FIC:

Vedtægter for FIC SOLIDAR UNGDOMSNETVÆRK

 • 1 FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk Danmark er et landsdækkende ungdomsnetværk
 • 2 VISION

FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk har en vision om en mere lige, retfærdig og

solidarisk verden, og vil jf. FIC’s generelle vision arbejde for, at unge i Danmark sammen

med unge i Europa og globalt arbejder for at realisere denne vision.

 • 3 MISSION

Gennem FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk skal der skabes konkrete muligheder for internationale og europæiske ungdomsaktiviteter.

 • 4 VÆRDIGRUNDLAGET

Værdigrundlaget er Menneskerrettigheds konventionerne i FN og Europarådet, ILO’s

konventioner, FN’s Børnekonvention og EU’s Charter for Fundamentale Rettigheder.

 • 5 NETVÆRKSMEDLEMMER

Følgende kan blive medlemmer af FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk Danmark:

Unge op til 30 år som enkeltpersoner

Faglige og politiske ungdomsorganisationer på lokalt, regionalt og/eller landsplan

Ungdomsgrupper på mindst 3 unge på uddannelsessteder og/eller i boligområder

Ungdomsgrupper i etniske minoritetsforeninger

Forudsætning for medlemskab af netværket er, at man kan tilslutte sig vision, mission og værdigrundlaget.

Der er intet tilmeldings kontingent. Engagement og deltagelse i aktiviteter er grundbidraget til at være med i ungdomsnetværket. I forbindelse med deltagelse i konkrete aktiviteter betales et medlems deltagergebyr.

 • 6 Ledelse

En gang årligt holdes en generalforsamling, hvortil alle ungdoms netværkets medlemmer inviteres. Deltagelse heri er for egen regning.

På generalforsamlingen er der følgende dagsorden:

Velkomst

Godkendelse af dagsorden

Beretning

Regnskab

Handlingsplan og indkomne forslag

Valg jf. vedtægterne

Evt.

Ledelsen består af mindst 5 medlemmer, hvor 1 over halvdelen vælges for 2 år og de 2 for 1 år med start fra 2011. Der skal være tale om ulige antal i ledelsen.

Formand, næstformand og sekretær vælges først hver for sig. Dernæst vælges de resterende bestyrelsesmedlemmer.

FIC sekretariatet tilforordner sekretariatsrepræsentant til ledelsen.

 • 7 FIC Sekretariatet forestår det sekretariatsmæssige for FIC SOLIDAR Ungdomsnetværket,

inklusiv regnskab.

 • 8 Såfremt formanden for FIC SOLIDAR Ungdomsnetværket ikke i forvejen er medlem af FIC

bestyrelsen tilforordnes vedkommende FIC bestyrelsen uden stemmeret

Ungdomsnetværksmedlemmer af FIC bestyrelsen skal betale fuldt

medlemskontingent i FIC. Regionalt har ungdomsnetværkets medlemmer ligeledes ret til at

deltage i de regionale FIC udvalg.

 • 9 International tilknytning: FIC SOLIDAR Ungdomsnetværket er internationalt tilknyttet

SOLIDAR gennem FIC.

Tillæg til hovedvedtægterne for FIC:

Vedtægter for FIC GLOBALE SENIORER

 • 1 FIC Globale Seniorer et er landsdækkende netværk.
 • 2 Vision; FIC Globale Seniorer har en vision om en mere lige, retfærdig og solidarisk verden, og vil jf. FIC’s generelle vision arbejde for, at seniorer i Danmark kan arbejde for t realisere denne vision.
 • 3 Mission: Gennem FIC Globale Seniorer skal der skabes konkrete muligheder for europæiske og internationale aktiviteter.
 • 4 Værdigrundlaget: Værdigrundlaget er Menneskerettigheds konventionerne i FN og Europarådet, ILO’s konventioner, FN’s Børnekonvention, og EU’s Charter for fundamentale rettigheder.
 • 5 Medlemmer

Følgende, som kan tilslutte sig vision, mission og værdigrundlaget, kan blive medlemmer af FIC Globale Seniorer:

Enkeltpersoner, som tilhører målgruppen.

Faglige Senior organisationer og klubber

 • 6 Kontingent

Kontingentet er 150 kr. årligt for enkeltmedlemmer, 250 kr. for lokale klubber og 500 kr. for landsdækkende organisationer. Enkeltmedlemmer er samtidig medlemmer af FIC med fulde medlemsrettigheder. Alle kontingentindtægter anvendes til aktiviteter indenfor FIC Faglige Seniorer.

 • 7 Ledelse

1 gang årligt holdes der en generalforsamling, hvortil alle medlemmer inviteres. Lokale klubber har ret til at deltage med 1 repræsentant. Landsdækkende organisationer har ret til at deltage med 2 repræsentanter. Hver deltager har 1 stemme.

På generalforsamlingen er der følgende minimumsdagsorden:

Velkomst ved formanden

Godkendelse af dagsorden

Beretning

Regnskab

Handlingsplan og indkomne forslag

Valg jf. vedtægterne

Evt.

Ledelsen består af formand, næstformand, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formand, næstformand og sekretær vælges først hver for sig. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges samlet.

FIC tilforordner sekretariatsrepræsentant til ledelsen.

 • 8 FIC Sekretariatet forestår det sekretariatsmæssige for FIC Globale Seniorer, inklusiv regnskab.
 • 9 Såfremt formanden for FIC Globale Seniorer ikke er medlem af FIC bestyrelsen tilforordnes vedkommende bestyrelsen uden stemmeret. FIC Globale seniorer har også ret til at deltage i arbejdet i FIC Regionale Udvalg.
 • 10 International tilknytning: FIC Globale Seniorer er tilknyttet SOLIDAR gennem FIC.