Aktuelle projekter

EUROPA I FRONTLINJEN

FIC har udgivet et debatmagasin – både på video og en printet version.

Vi har fokuseret på EU´s frihedsrettigheder, herunder den historiske tilgang og de elementer som har været afgørende for EU’s opbygning.

  • Fri bevægelighed af arbejdskraft og ydelser, ingen toldmure.
  • Sociale rettigheder og sikringer og de problemer der er for de enkelte medlemslande i kølvandet herpå.
  • Det gælder også velfærdssystemerne og deres forskelle landene imellem. I forbindelse hermed en beskrivelse af de velfærdsmodeller som er i Europa.
  • Et centralt element i den europæiske debat igennem snart en del år er også vandringen af arbejdskraft fra øst til vest og nord og hvilken betydning den har haft. Herunder den sociale ustabilitet og utilfredshed, som er opstået i flere EU-lande, som en konsekvens heraf.
  • Tidligere oplevede man også en klar skillelinje imellem migranter og flygtninge og asylansøgere. Denne opdeling er ikke så klar længere hverken blandt politikere eller befolkningen.
  • Den folkelige reaktion som er opstået – Brexit – og højrenationalismens fremmarch, som en del af det reaktionsmønster man har oplevet i Europa over de seneste år, og som noget helt nyt en amerikansk præsident med klare nationale prioriteringer i forhold til et verdensomspændende samarbejde.
  • Dette har også givet genlyd og skabt en anden for samarbejde både internt i EU og i relation til andre lande. Slutteligt prøver vi at komme omkring fremtidens Europa – både i forhold til de udfordringer som forestår og også med nye initiativer fra EU omkring det

Du kan se magasinet på YouTube her

og læse en printet udgave her

Du er velkommen til at printe magasinet – eller vi kan sende dig en printet version.
Den kan bestilles her: carsten.andersen@fic.dk.

INCLUS – Europe for the integration of young migrants and refugees

Støttet af Erasmus + pulje, har projektet « Inclus : Europe for the integration of yound migrants and refugees » til mål at hjælpe ungdomsorganisationer med at blive bedre til at inkludere og integrere unge migranter og flygtninge i samfundet og arbejdsmarkedet. Derudover at engagere dem i civilsamfundet og ungdomsorganisationer direkte via. “uformel og alternative” undervisningsmetoder og værktøjer.

En af hovedelementerne i projektet er en komité, med repræsentanter fra fagforeninger, ungdomsorganisationer, jobcentre, politiske beslutningstagere, EU eksperter, unge migranter og flygtninge. De er med til at effektivisere projektets mange mål og aktiviteter.

Samarbejdspartnere i projektet:

 

For download af rapporterne klik her: drive.google.com/drive/folders/1p_Rf35segwE4d536IbkgS_vUhh8_Bfbf


New decent job opportunities for youth in Serbia

Projektets formål er at styrke samarbejdet og den social dialog mellem de social partner – fagbevægelsen og arbejdsgiverne – i Serbien, med den hensigt at forbedre mulighederne for flere og bedre jobs til unge i Serbien.

Projektet har to delformål:

  1. At de sociale parter i fællesskab udvikler “De sociale parters handlingsplan for flere og bedre job for unge i Serbien” til brug for to-parts aftaler indbyrdes og trepartsaftaler, samt over for alle relevante aktører i landet; for at motivere til at fjerne alle strukturelle aftale- og lovgivningsmæssige barrierer og for at fremme en offensiv ungdomsbeskæftigelsespolitik.
  2. At styrke kapaciteten hos de lokale partnere i Serbien internt og over for andre aktører i landet; for at styrke dem i at implementere “De social parters handlingsplan for flere og bedre job for unge i Serbien”

Samarbejdspartnere i projektet:

Projektet er støttet af CISU og løber fra 1/3 2017 til 1/3 2019

CISU-dk-stor.png

For download af rapporterne klik her:

CISU Serbia – Baseline study (english version)

CISU Serbia – Baseline Study (serbian version)


For mere demokrati i Europa

Projektet ”Reelt civilsamfunds demokrati i Europa” er et fælles europæisk projekt, som FIC har ledelsen af.

Projektets formål er at sikre civilsamfundsorganisationer i EU-lande en systematisk ret til at blive hørt, og samtidig komme i dialog, om EU-politik, med deres regeringer og parlamenter.

Vores mål med projektet er samtidig også at sikre deres ret til at blive hørt over for Europa-Parlamentet, Europa-kommissionen og Det Europæiske Råd, som vil have indflydelse på deres arbejde.

Rapportens mål, som du kan læse i linket herunder, har været at oplyse om, hvor værdifuldt det er at inddrage civilsamfundsorganisationer i de europæiske samarbejdsprocesser.

Samarbjedspartnere: Ideas, Irland; CGIL, Italien; La Ligue, Frankrig; CSV, UK og SOLIDAR

Støttet af: EU-programmet Europa for Borgerne

Læs rapporten om projektet  på følgende link: Europe for Citizens – For a democratic europe


Europæernes Realkompetencer

Mange europæere har et stort behov for et kompetenceløft, for at fastholde eller få et job. Derfor er der i EU fokus på, at alle de kompetencer europæerne har fra livet og arbejdslivet kan tælle med – de såkaldte realkompetencer.

FIC er partner i det europæiske projekt – Building Learning Societies – som går ud på at skabe et rum for mindre formel læring for at forbedre karriereperspektiverne for voksne.

Blandt andet frivilligt arbejde fungerer i projektet som et sted for læring, der kan inspirere til videre uddannelse eller træning.

Læs mere om projektet i rapporten på følgende link: BuildingLearningSocieties

Samarbjedspartnere: BFI, Østrig; Institute for Social Integration, Bulgarien; La Ligue, Frankrig; CEMEA, Frankrig; IME GSEVEE, Grækenland; Liga Espanõla de la Educación, Spanien; ABF, Sverige; WEA, UK; GFTU, UK; SOLIDAR; EUCIS-LLL

Støttet af: Europa-Kommissionens Life Long Learning program.


WOW – World of Work

WOW er et europæisk ungdomsprojekt, hvor unge aktivt inddrages i at udvikle bedre beskæftigelsesmuligheder og ansættelsesvilkår for unge i Europa.

FIC er leder på projektet, hvor vi samarbejder med ungdomsafdelingerne i IDEAS i Irland; IDC i Serbien, Filcams – CGIL i Italien og SOLIDAR.

Unge fra de 4 lande og SOLIDAR mødes til forskellige aktiviteter omkring blandt andet unges muligheder på arbejdsmarkedet.

Her udveksles der erfaringer og deabtter omrking, hvordan man bliver hørt og skaber indflydelse på sin arbejdsplads.

Aktiviteterne vil foregå i de 4 lande, herunder blandt andet et større fælles ungdomsseminar i København i juni 2015.

Støttet af: det nye EU program Erasmus+